1
GÓP Ý cho Btruyen?
Vạn Cổ Thần Đế
5 (1) vote

Truyện Vạn Cổ Thần Đế Tác giả Phi Thien Ngu.
——–
Giới thiệu truyện Vạn Cổ Thần Đế.
800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. Tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện vị hôn thê đã từng giết chết hắn, đã thống nhất Côn Lôn Giới, mở ra Đệ Nhất Trung Ương đế quốc, được xưng “Trì Dao Nữ Hoàng” .

Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở Chư Hoàng Từ Đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, “Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng dưới Hoàng Tuyền” .
—-
Gái: main đi muôn nơi thu gái mà em KLD này, MLH, LPV, Thánh thư tài nữ…
Hệ Thống Tu Luyện Võ Đạo:
I.Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ Giả ):
1-Hoàng Cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
2-Huyền Cực Cảnh: Sơ Kỳ ( Huyết Khí Sôi Trào ) — Trung Kỳ ( Huyết Khí Như Hồng ) — Hậu Kỳ ( Huyết Khí Trùng Thiên ) — Tiểu Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Thú ) — Trung Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Binh ) — Đại Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Trận ) — Đại Viên Mãn ( Huyết Khí Ngưng Thần ) —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
3-Địa Cực Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
4-Thiên Cực Cảnh ( Võ Đạo Thần Thoại ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Tiểu Cực Vị — Trung Cực Vị — Đại Cực Vị — Đại Viên Mãn —-> Vô Thượng Cực Cảnh*
*Mỗi Cực Vị: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

II.Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ ):
1-Nhất Biến: Tiên Thiên Thai Tức –> 2-Nhị Biến: Luyện Bì Thành Kim –> 3-Tam Biến: Luyện Cốt Hóa Ngọc –> 4-Tứ Biến: Âm Kiểu Thánh Mạch –> 5-Ngũ Biến: Dương Kiểu Thánh Mạch –> 6-Lục Biến: Âm Duy Thánh Mạch –> 7-Thất Biến: Dương Duy Thánh Mạch –> 8-Bát Biến: Xung Linh Thánh Mạch –> 9-Cửu Biến: Lưu Ly Bảo Thể —-> 10-Thập Biến: Thần Chi Mệnh Cách ( Vô Thượng Cực Cảnh* )
*Mỗi Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong

III.Thánh Đạo ( Thánh Cảnh ):
1-Bán Thánh: Nhất Giai —-> Cửu Giai ( Mỗi Giai: Sơ – Trung – Hậu – Đỉnh Phong )
1.5-Chuẩn Thánh ( Cửu Giai Quá Độ ):
– Nhất Kiếp: Tứ Cửu Kiếp
– Nhị Kiếp: Bát Cửu Kiếp
– Tam Kiếp: Sinh Tử Kiếp
– Đại Viên Mãn: Ngưng Tụ Thánh Tướng
2-Thánh Giả:
– Hạ Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Trung Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Thượng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Bộ Huyền Hoàng
– Huyền Hoàng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Hư Bán Thật
– Chân Cảnh ( Chân Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong
– Chí Cảnh ( Chí Thánh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đỉnh Phong —-> Bán Bộ Thánh Vương
3-Thánh Vương:
– Nhất Bộ —-> Bát Bộ
– Cửu Bộ: Quy Tắc Tiểu Thiên Địa — Quy Tắc Đại Thiên Địa — Đạo Vực Cảnh — Tiếp Thiên Cảnh — Lâm Đạo Cảnh
4-Đại Thánh: Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh Khu ) — ?? Thiên Mệnh Cảnh
4.5-Ngụy Thần: ??

Cảnh Giới Thân Thể:
1-Khiếu Huyệt:
– Đả Thông: 1 Khiếu Huyệt —-> 144 Khiếu Huyệt
– Thánh Hóa: 1 Khiếu Huyệt —-> 143 Khiếu Huyệt
2-Nhục Thân Thành Thánh: 144 Khiếu Huyệt Thánh Hóa
3-Nhục Thân Thành Đại Thánh: 144 Khiếu Huyệt Hóa Thánh Hồ

Ý Cảnh:
1-Tùy Tâm Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
2-Thông Minh Cảnh: Sơ Giai — Trung Giai — Cao Giai — Đỉnh Phong
3-Hợp Nhất Cảnh

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
†ồ Avatar

†ồ

Level: 3
  718
  393,719
  30,005,148,194
  loading
  Hiện chưa có nội dung đọc trước

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.