1
GÓP Ý cho Btruyen?

Hán Lệ

    Thể Tôn

    Cảnh giới trong truyện thể tôn Đồng Bì, Nội Kính, Luyện Cốt, Luyện Cân, Mạch Tu (Thể Anh), Thiên Thể, Thể Vương, Thể Quân, Thể Hoàng, Thể Đế, Thể Tiên,…

    0 0 1128 Hoàn thành